آمار گواهی مبداء های صادره از اتاق تبریز


آمار گواهی مبداء فـــــروردیـن ماه 1394

آمار گواهی مبداء اردیبهشت ماه 1394

آمار گواهی مبداء خـــــــــرداد ماه 1394

آمار گواهی مبداء تیــــــــــــــر ماه 1394

آمار گواهی مبداء مــــــــــرداد ماه 1394