کمیسیون صنعت


اولین کمیسیون صنعت اتاق تبریز     7 خرداد 1393

دومین کمیسیون صنعت اتاق تبریز    8 بهمن 1393