مستندات تشکیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار