همایش هفدهم توسعه صادرات غیر نفتی


  تصاویر مربوطه

قطعنامه هفدهمين همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور

هفدهمين همايش ملي توسعه صادرات غيرنفتي كشور با محوريت « جهاد اقتصادي و توسعه صادرات غيرنفتي » در تاريخ 11 و 12 آبان ماه 1390 در تبريز برگزار گرديد . قطعنامه این همایش پس از بررسي مقالات و پيشنهادات بشرح زير تنظيم و ارائه ميگردد .

1- پيشنهاد ميشود با توجه به قانون هدفمند كردن يارانه ها كه موجب حذف تدريجي آنها خواهد شد و به منظور توانمند سازي اقتصاد ملي از جمله بنگاههاي اقتصادي اقداماتي بعمل آيد تا ضمن حفظ قدرت واحدهاي اقتصادي كشور به افزايش بهره وري و اشتغال از يكسو و توليد صادرات محور جهت دستيابي به صادرات غيرنفتي بيشتر ، از سوي ديگر ياري رسانده شود .

2- افزايش بهره وري منجر به كاهش هزينه هاي توليد ميگردد كه با هدفمند كردن يارانه ها بخشي از اين هزينه ها افزايش مي يابد لذا ضرورت دارد نسبت به تامين بخشي از هزينه هاي افزايش يافته بويژه در حوزه انرژي ( گاز و برق و آب ) اقدام لازم انجام گيرد .

3- رشد اقتصادي و رشد صادرات غيرنفتي يكي از مظاهر اصلي تحقق شعار جهاد اقتصادي است لذا ضرورت دارد تمام بخش هاي اقتصادي با تعامل بين خود ونهادهاي دولتي و همچنين تلاش براي تعامل با اقتصاد جهاني بمنظور دور زدن تحريم هاي نظام سلطه زمينه براي افزايش صادرات غيرنفتي فراهم سازد .

4- رسيدن به رشد اقتصادي 8 % و كاهش نرخ بيكاري تا 8% از اهداف برنامه پنجم توسعه است و اين نيازمند توجه به توسعه دانش بنيان و شاخص هاي مربوط به آن ميباشد . براي دستيابي و رسيدن به اين شاخص ها توجه به آموزش و بازآموزي منابع انساني ، جذب فن آوري و اطلاعات ، اهميت دادن به R&D ( تحقيق توسعه ) در تمام بخش ها ضروري است . پيشنهاد مي نمايد سهم بودجه اي تحقيق توسعه در توليد ناخالص داخلي از آنچه هست بيشتر گردد .

5- برای توسعه تجارت اعم از داخلي و خارجي بویژه افزايش صادرات غيرنفتي ضرورت دارد مسئله عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني به طور جد مورد توجه قرار گيرد اين امر ميتواند ضمن روشن نمودن وضعيت بخش هاي اقتصادي در درون اقتصاد ملي زمينه را براي مقابله جدي با سياست هاي تحريم نظام سلطه فراهم آورد .

6- تدوين استراتژي ملي ( راهبردهاي ملي ) در تمام بخش هاي اقتصادي از جمله آموزش ، صنعت ، معدن ، كشاورزي ، مسكن ، بانكداري و ... از همه مهمتر صادرات غيرنفتي يك ضرورت انكارناپذير است پيشنهاد ميشود نسبت به تدوين سريع اين راهبردها اقدام عاجل با نگاهي به برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 20 ساله صورت گيرد.

7- همايش توصيه دارد كه تدوين راهبرد رسيدن به سرانه يكهزاروپانصد دلار صادرات غيرنفتي تا پايان برنامه پنجم توسعه مد نظر قرار گيرد . سياست دولت براي صادرات غيرنفتي در سال 90 رسيدن به 45ميليارد دلار ميباشد با توجه به اينكه در 7 ماهه سال 90 ، 24 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي در تمام حوزه ها اتفاق افتاده است لذا رسيدن به سرانه يكهزاروپانصد دلار را هم عملي و هم امكان پذير مي سازد.

8- همايش توصيه دارد با توجه به عملياتي شدن اصل 44 و تجارب ناشي از آن و با نگاهي به تجارب ساير كشورهاي در حال توسعه كه به مدار كشورهاي توسعه يافته پيوسته اند ( برزيل و هند و ... ) ضمن دقت در واگذاري هاي مرتبط با اصل 44 زمينه را براي حضور صاحبان سرمايه خورد و كلان در سرمايه گذاري و مديريت فراهم آورد .

9- همايش توصيه دارد كه بصورت كاملاٌ مطالعه شده و جهادي نسبت به كاهش و حذف هزينه هاي زايد و سرباري در توليد كه ناشي از فرآيندها و روش هاي نامناسب كاري است اقدام گردد تا زمينه براي كاهش هزينه هاي توليد ، افزايش بهره وري ، افزايش قدرت رقابت و در نتيجه صادرات غيرنفتي فراهم آيد .

10- همايش توصيه دارد نسبت به اصلاح فضاي كسب و كار و حذف فضاي نامناسب آن بصورت جدي اقدام گردد در اين زمينه اجراي سريع وكامل مواد 69 و 70 قانون برنامه پنجم توسعه يك ضرورت انكار ناپذير است .

11- برنامه پنجم توسعه با انحلال ها و ادغام ها زمينه را براي چابك و كارآمد شدن دولت فراهم مي آورد لذا همايش توصيه دارد توجه دقيق به چگونگي انحلال ها و ادغام ها و دقت در فرآيند آن گردد . عملياتي شدن درست اين فرآيند برنامه پنجم توسعه رسيدن به اهداف افزايش صادرات غيرنفتي را فراهم مي سازد .

12- دستيابي به برنامه پنجم توسعه بويژه افزايش صادرات غيرنفتي تا مرز قطع وابستگي اقتصاد ملي به نفت يك ضرورت انكارناپذير است لذا همايش توصيه داردفرهنگ صادرات غيرنفتي نهادينه و نسبت به تدوين و تنظيم نشان هاي ملي براي تلاشگران اين عرصه اقدام لازم انجام گيرد .

13- همايش توصيه دارد از تدوين سياست هاي مقطعي و غيركارشناسي در حوزه اقتصاد ملي خودداري شود چرا كه اينگونه سياستها منجر به ناپايداري اقتصاد ملي ميگردد .

14- همايش توصيه دارد سياست هاي پولي و بانكي كشور به گونه اي اصلاح و تدوين گردد تا ضمن جلوگيري از هرگونه خطا و انحراف نسبت به بهبود ساختارها و اصلاح آنها اقدام لازم بعمل آيد و سياست هاي اصلاحات ساختاري كه در دولت تنظيم شده است بسرعت عملياتي گردد .

15- همايش توصيه دارد نسبت به عملياتي شدن هرچه سريعتر بند 28 قانون بودجه سال 90 اقدام لازم بعمل آيد ضرورت دارد با توجه به اينكه 7 ماه از سال 90گذشته است اين بند در بودجه سال 91 به گونه اي تكرار گردد تا فرصت مناسب براي اجراي درست و كامل آن فراهم آيد .

16- با توجه به اینکه هم اکنون حدود هشت ماه از سال گذشته است همایش توصیه دارد بانک مرکزی بخشنامه شفافی به کلیه بانکهای کشور در رابطه با عملیاتی شدن بند 28 صادر نماید و تمهیدات لازم برای تکرار این بند در بودجه سال 91 بعمل آورد.

17- همایش توصیه دارد تا وزارت امور خارجه برای حمایت صادرکنندگان در کشورهای مصرف اقدامات لازم بعمل آورد تا سفیران جمهوری اسلامی در سایر کشورها نسبت به توسعه بازارهای مصرف کالاهای ایرانی اقدامات لازم بعمل آورده و بررسی‌ها و ارزیابی‌های خود را در کشور مورد ماموریت به سازمانهای مسئول صادرات گزارش نماید.

18- همایش توصیه دارد برای فرهنگ‌سازی در جامعه در زمینه فعالیتهای اقتصادی و صادرات غیرنفتی اقداماتی انجام و علاوه بر طرح مسائل در رسانه ملی و مطبوعات در کتب درسی نیز برای آگاهی دانش آموزان مسائل مربوط به فعالیتهای اقتصادی و صادراتی با زبان شیوا و جاذب درج گردد.